สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่
ผู้เสนอผลงาน Admin

 มุมสมาชิก

เพื่อความสะดวกผู้ใช้งานเดิมหรือผู้ใช้งานใหม่ ให้สมัครใหม่ทั้งหมด

ใบลงทะเบียน
e-Proceeding
ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ (English)

ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บุคลากรภายนอกชำระผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี ประชุมวิชาการ มก. เลขที่บัญชี 069-2-72067-5
 • บุคลากรภายใน มก. โอนเงินระหว่างหน่วยงาน โอนเงินผ่านระบบ ERP เลือกเจ้าหนี้เป็น 29-B00010010 ส่วนกลาง มก. บางเขน

 •  ติดต่อเจ้าหน้าที่

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  Email: KUannualconf@gmail.com

  ยินดีต้อนรับ

  ข่าว ประกาศ

  สูจิบัตรงานประชุมวิชาการ

  2020-01-29 19:52:49

  2020-01-23 11:42:58

  2020-01-20 14:16:08

  Update !!!กำหนดการงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

  2020-01-18 11:30:04

  Download กำหนดการงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

  2020-01-16 20:31:24  2019-11-19 15:01:15

  ผู้เสนอผลงานต้องชำระค่าลงทะเบียน และ upload หลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถส่งผลงานได้
  หมดเขตส่งผลงาน 22 พ.ย. 2562

  2019-11-06 13:38:43

  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58
  ระหว่าง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 
  เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย
  ใน 12 สาขา คือ
  
  1.	สาขาพืช
  2.	สาขาสัตว์
  3.	สาขาประมง
  4.	สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
  5.	สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 
  6.	สาขาวิทยาศาสตร์
  7.	สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  8.	สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
  9.	สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  10.	สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  11.	สาขาศึกษาศาสตร์
  12.	สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  
  
  
  กำหนดรับสมัครและส่งผลงานผ่านออนไลน์ ที่ http://annualconference.ku.ac.th
  ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2562
  
  
  
  รายละเอียดตัวอย่างรูปแบบผลงานตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นดังนี้
  สำหรับ 
  •	e-Proceeding
  		ภาษาไทย (Thai)
  		ภาษาอังกฤษ (English)วารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES) (SCOPUS, Q3)
  http://anres.kasetsart.org/วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) (SCOPUS, Q3)
  http://kjss.kasetsart.org/
  
  หมายเหตุ การตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES)
  และวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS)นั้น
  
  1.ผู้นำเสนอผลงานต้องแสดงความประสงค์ชัดเจนว่า ขอส่งบทความเพื่อนำเสนอ
  ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ประเภทบทความเต็ม 
  (Full article) ของวารสารนั้นๆ
  2.ผู้นำเสนอผลงานต้องพิจารณาบทความให้ตรงกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร
   และจัดเตรียมต้นฉบับให้ถูกต้องตามรูปแบบ (Format) ที่ทางวารสารกำหนดไว้ 
  บนหน้าเว็บไซต์ของวารสารนั้นๆ
  3.ผู้นำเสนอผลงานต้อง Submit บทความผ่านระบบการประชุมวิชาการ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 เท่านั้น
  4.คณะกรรมการแต่ละสาขาจะทำการคัดเลือกบทความเพื่อส่งให้ทางกองบรรณาธิการ
  วารสารพิจารณาต่อไป
  5.ทุกบทความที่ขอรับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสาร 
  และการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขา การสรุปผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
  ของวารสารถือเป็นที่สิ้นสุด หากผลการพิจารณา คือ ปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject) 
  บทความนั้นจะไม่สามารถตีพิมพ์ ทั้งในรูปแบบของ Journal และ Proceedings
  6.ผู้นำเสนอผลงานที่ส่งบทความ Full article เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์
  ในวารสารผ่านทางงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 
  จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม Submission fee (วารสาร KJSS) หรือ 
  ค่า Publication fee (วารสาร ANRES)
  
  การลงทะเบียนและการชำระเงิน ผู้นำเสนอผลงานโปรดชำระค่าลงทะเบียนก่อนการส่งผลงาน ตามอัตราดังนี้ 1) อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงาน โดยชำระค่าลงทะเบียน พร้อมกับการส่งผลงานวิจัย 1.1) ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,000.- บาท *** โดยคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัย ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น หมายเหตุ ในส่วนของผู้ชำระค่าลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณีและ การพิจารณาผลงานวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นสิ้นสุด สามารถชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งผลงานวิจัย ได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี ประชุมทางวิชาการ มก. เลขที่บัญชี 069-2-72067-5 สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ในระบบ ERP และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินแนบพร้อมการส่งผลงานเข้าระบบ 2) อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ที่มิใช่ผู้เสนอผลงาน) ดังนี้ 2.1) ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป (ที่มิใช่ผู้เสนอผลงาน) ในอัตราคนละ 1,000.- บาท 2.2) นิสิตนักศึกษาซึ่งเข้าร่วมประชุม (ที่มิใช่ผู้เสนอผลงาน) ในอัตราคนละ 500.- บาท 3) การร่วมเข้าฟังและชมการเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัยทั้งภาครัฐและ เอกชนตลอดจนการบรรยายการอภิปราย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ประเภทเข้าฟังฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใบลงทะเบียน ข้อแนะนำการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 1.ส่งผลงานทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยท่านต้องทำการสมัครลงทะเบียนก่อน แล้วจึงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ได้รับ เพื่อดำเนินการส่งผลงานวิชาการ และชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยต้อง Submit บทความ และส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 เท่านั้น) 2.ผู้ส่งผลงาน ต้องจัดทำรูปแบบเอกสารของผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยอัพโหลดไฟล์ผลงาน Microsoft Word และ PDF เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด ของผลงานผ่านระบบออนไลน์ 3.สำหรับการประชุมวิชาการครั้งที่ 58 เรื่องการตีพิมพ์ ผู้ส่งผลงานสามารถระบุเลือกตีพิมพ์ เรื่องเต็มลงใ e-Proceeding หรือ วารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES) (SCOPUS, Q3) หรือวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) (SCOPUS, Q3) ได้ 4.ขอให้ผู้ส่งผลงานตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและรูปแบบตามมาตรฐาน ที่กำหนดให้เรียบร้อย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ E-mail: KUannualconf@gmail.com

  2019-10-21 15:51:03

  เรื่องเต็ม(รูปแบบ eBook)

  ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

     

  เล่มที่ 1
  ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม

  - สาขาพืช
  - สาขาสัตว์
  - สาขาสัตวแพทยศาสตร์
  - สาขาประมง
  - สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
     
     

  เล่มที่ 2
  ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม
  - สาขาวิทยาศาสตร์ และพันธุวิศวกรรม
  - สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
  - สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
     

  เล่มที่ 3
  ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม
  - สาขาศึกษาศาสตร์
  - สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  เผยแพร่เมื่อวันที่ :15 มีนาคม 2562

  เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

  http://www.eduserv.ku.ac.th/

  2019-03-15 10:24:07

  เรื่องเต็ม(รูปแบบ eBook)

  ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

     

  เล่มที่ 1
  ดาวน์โหลด

  - สาขาพืช
  - สาขาสัตว์
  - สาขาสัตวแพทยศาสตร์
  - สาขาประมง
  - สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
     
     

  เล่มที่ 2
  ดาวน์โหลด
  - สาขาวิทยาศาสตร์ และพันธุวิศวกรรม
  - สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
  - สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
     

  เล่มที่ 3
  ดาวน์โหลด
  - สาขาศึกษาศาสตร์
  - สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หน้าปกซีดี
  (เรื่องเต็ม)
  คลิ๊ก Download

     
   

  เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

  http://www.eduserv.ku.ac.th/

  2018-03-19 15:50:58