Member Login

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
Account:
Password:
Time
User Admin

 มุมสมาชิก

เพื่อความสะดวกผู้ใช้งานเดิมหรือผู้ใช้งานใหม่ ให้สมัครใหม่ทั้งหมด

ใบลงทะเบียน
e-Proceeding
ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ (English)

ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บุคลากรภายนอกชำระผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี ประชุมวิชาการ มก. เลขที่บัญชี 069-2-72067-5
 • บุคลากรภายใน มก. โอนเงินระหว่างหน่วยงาน โอนเงินผ่านระบบ ERP เลือกเจ้าหนี้เป็น 29-B00010010 ส่วนกลาง มก. บางเขน

 •  Contact Info

  Kasetsart University Research and Development Institute
  Suwan Vajokkasikij Building, 50 Ngam Wong Wan Rd,Lat Yao Chatuchak, Bangkok 10900
  Email: KUannualconf@gmail.com

  ยินดีต้อนรับ

  News

  สูจิบัตรงานประชุมวิชาการ

  2020-01-29 19:52:49

  2020-01-23 11:42:58

  2020-01-20 14:16:08

  Update !!!กำหนดการงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

  2020-01-18 11:30:04

  Download กำหนดการงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

  2020-01-16 20:31:24  2019-11-19 15:01:15

  ผู้เสนอผลงานต้องชำระค่าลงทะเบียน และ upload หลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถส่งผลงานได้
  หมดเขตส่งผลงาน 22 พ.ย. 2562

  2019-11-06 13:38:43

  2019-10-21 15:51:03

  Proceeding of Annual Conference 57 Version : eBook (PDF Online)

  2019-03-15 10:24:07

  eBook of Annual Conference 56

  2018-03-19 15:50:58