สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่
ผู้เสนอผลงาน Admin

 มุมสมาชิก

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200
    ext 8214 ,8215 ,8217
Fax: (02) 118 0145

ยินดีต้อนรับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 
The 57th Kasetsart University Annual Conference 
วันที่ 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562


ข่าว ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

Download

สูจิบัตรการจัดงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57


แก้ไข 16 มกราคม 2562


คำแนะนำและขั้นตอนการเสนอผลงาน

 Oral Presentation  Poster Presentation

รายนามและสถานที่ติดต่อประธานสาขาต่างๆ
ของการประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 57

(เพื่อใช้ในการตอบกลับ/การใช้โสตทัศนูปกรณ์การเสนอผลงานทางวิชาการ)

แก้ไข 7 มกราคม 2562


ขยายเวลาปิดรับเรื่องเต็ม
ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา 15.30 น.

โปรดอัพโหลดหลักฐานการเงิน
ภายในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น.


ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) ใบลงทะเบียน
2) ใบ Pay-in ธนาคาร หรือ ใบโอนเงินจากคณะฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้ตรวจสอบหลักฐานการเงินก่อน และอัพโหลดผลงานวิจัยเข้าระบบ
ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น.

ใบลงทะเบียนการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานประชุมวิชาการติดต่อ 02 118 0100 และ 02 942 8200
- ผู้ดูแลระบบ (กรณี LOGIN เข้าระบบไม่ได้/ระบบขัดข้อง) ต่อ 8059-8060
- ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ต่อ 8082
- สอบถามข้อมูลทั่วไป ต่อ 8212 – 8217


* คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 "


2018-10-29 18:14:39

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
The 57th Kasetsart University Annual Conference
วันที่ 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562


หมายเหตุ

ผู้เสนอผลงานโปรดชำระค่าลงทะเบียนก่อนการส่งผลงานตามอัตราดังนี้
อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เสนอผลงาน โดยชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งผลงานวิจัย
1. ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยชำระค่าทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,000.- บาท พร้อมส่งผลงานวิจัย
2. ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ลงทะเบียน
ในอัตราเรื่องละ 2,500.- บาท
* คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น

ใบลงทะเบียน(หมายเลขผลงาน) และอัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน
กรณีบุคคลภายใน "โอนเงินผ่านระบบ ERP
เลือกเจ้าหนี้เป็น 29-B00010010 ส่วนกลาง มก. บางเขน"

" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 "
ข้อแนะนำ
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57


Download

ตัวอย่างการเขียนผลงาน

        "ภาคภาษาไทย"     ภาคภาษาอังกฤษ


คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการ

       คำถาม-ตอบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานประชุมวิชาการติดต่อ 02 118 0100 และ 02 942 8200

- ผู้ดูแลระบบ ต่อ 8059-8060
- ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ต่อ 8082
- สอบถามข้อมูลทั่วไป ต่อ
8212
8213
8214
8215
8216
8217


2018-09-24 12:07:36

เรื่องเต็ม(รูปแบบ eBook)

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

   

เล่มที่ 1
ดาวน์โหลด

- สาขาพืช
- สาขาสัตว์
- สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
   

เล่มที่ 2
ดาวน์โหลด
- สาขาวิทยาศาสตร์ และพันธุวิศวกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

เล่มที่ 3
ดาวน์โหลด
- สาขาศึกษาศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าปกซีดี
(เรื่องเต็ม)
คลิ๊ก Download

   
 

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

http://www.eduserv.ku.ac.th/

2018-03-19 15:50:58

เรื่องเต็ม
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

 
  • ปกซีดีเรื่องเต็ม Download

คำแนะนำและขั้นตอนการเสนอผลงาน

Oral Presentation | Poster Presentation


2017-01-25 15:02:41

เรื่องเต็ม

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

   

เล่มที่ 1
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาพืช
- สาขาสัตว์
- สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
   

เล่มที่ 2
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาวิทยาศาสตร์
- สาขาพันธุวิศวกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

เล่มที่ 3
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาศึกษาศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าปกซีดี
(เรื่องเต็ม)
คลิ๊ก Download

   
 

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

http://www.eduserv.ku.ac.th/

2016-04-18 09:40:52

กำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-16.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ทุกวิทยาเขต)

2015-11-27 14:27:51