สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่

 มุมสมาชิก

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200
    ext 8214 ,8215 ,8217
Fax: (02) 118 0145

ข่าว ประกาศ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
วันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2560
2017-01-12 14:24:11

ขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานและผู้เข้าร่วมที่ประสงค์ลงทะเบียนแบบชำระเงิน
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 จากเดิมภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ในอัตราเรื่องละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

สำหรับนิสิต/นักศึกษา ผู้เข้าร่วม (โดยแสดงบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา) ในอัตรา 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
หลังจากวันที่ 20 มกราคม 2560 ในอัตรา 1,200.- บาท และ 600.- บาท ตามลำดับ


กรณีชำระค่าลงทะเบียนโดยวิธีการโอนเงินรายได้ระหว่างหน่วยงาน ภายใน มก. ให้จัดทำบันทึกขออนุมัติใช้เงินรายได้จากต้นสังกัด แนบรายละเอียดรายชื่อผู้ลงทะเบียน สำเนาแจ้งมายังฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อจัดทำรายชื่อผู้ลงทะเบียน และดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ ERP โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(PE) เลือกเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินเป็นหน่วยงานส่วนกลาง มก. บางเขน รหัส B00010010 ฉบับตัวจริงส่งกองคลัง และสำเนาแจ้งมายังฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล


ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55


2017-01-11 17:22:46

กรณีชำระเงินโดยนำฝากเข้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 374-1-61760-6 บัญชี ประชุมทางวิชาการ มก.
โปรดส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
ฝ่ายเลขานุการงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55
โทรสาร 02 118 0143-5 หรือ psdtwkk@ku.ac.th
และติดต่อขอรับใบเสร็จในวันงาน


ใบลงทะเบียนล่วงหน้าการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55


รายนามและสถานที่ติดต่อประธานสาขาต่างๆ
ของการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

(เพื่อใช้ในการตอบกลับการเสนอผลงานทางวิชาการ)


2016-11-28 14:43:40

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลาส่งผลงาน
ในระบบประชุมวิชาการ
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

The 55th Kasetsart University Annual  Conference
วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560


ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ข้อแนะนำ
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55


ตัวอย่างการเขียนผลงาน "ภาคภาษาไทย"

      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย
      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย MS Word (Template)

ตัวอย่างการเขียนผลงาน "ภาคภาษาอังกฤษ"

      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ
      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ MS Word (Template)


คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการ

      คำถาม-ตอบ

2016-09-13 13:10:34

เรียน ผู้ใช้งานระบบ
ท่านที่เคยสมัครไว้ แต่ไม่ได้ส่งผลงาน ให้สมัครใหม่

หากท่านเคยส่งผลงานผ่านระบบนี้แล้วแต่จำรหัสผ่านไม่ได้
ให้ไปที่เมนูลืมรหัสผ่านด้านซ้ายมือ
จากนั้นให้ใส่รหัสบัตรประชาชนที่เคยสมัครไว้ลงไป
จากนั้นระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ผ่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้ที่ระบบ

**ขอให้ส่งรหัสผ่านได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
**หากรหัสบัตรประชาชนซ้ำ จะไม่สามารถสมัครใหม่ได้
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตาม email ที่ได้แจ้งไว้

2016-09-05 14:48:58

เรื่องเต็ม

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

   

เล่มที่ 1
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาพืช
- สาขาสัตว์
- สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
   

เล่มที่ 2
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาวิทยาศาสตร์
- สาขาพันธุวิศวกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

เล่มที่ 3
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาศึกษาศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าปกซีดี
(เรื่องเต็ม)
คลิ๊ก Download

   
 

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

http://www.eduserv.ku.ac.th/

2016-04-18 09:40:52