สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่
ผู้เสนอผลงาน เจ้าหน้าที่

 มุมสมาชิก

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200
    ext 8214 ,8215 ,8217
Fax: (02) 118 0145

ยินดีต้อนรับ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ในปีนี้มีการปรับการส่งผลงาน ขอให้ผู้เสนอผลงานที่เคยส่ง สมัครใหม่

ข่าว ประกาศ

เรื่องเต็ม(รูปแบบ eBook)

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

   

เล่มที่ 1
ดาวน์โหลด

- สาขาพืช
- สาขาสัตว์
- สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
   

เล่มที่ 2
ดาวน์โหลด
- สาขาวิทยาศาสตร์ และพันธุวิศวกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

เล่มที่ 3
ดาวน์โหลด
- สาขาศึกษาศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าปกซีดี
(เรื่องเต็ม)
คลิ๊ก Download

   
 

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

http://www.eduserv.ku.ac.th/

2018-03-19 15:50:58

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
วันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561สูจิบัตรการจัดงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 Downloadคำแนะนำและขั้นตอนการเสนอผลงาน

ภาคบรรยาย
ภาคโปสเตอร์


  หมายเหตุ ผู้เสนอผลงานสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ได้ทางโทรสาร /หรือทาง E-mail (ตามเอกสารที่แนบไปกับหนังสือที่แจ้งผลการพิจารณา) ไปยังประธานสาขาหรือผู้ประสานงานของสาขานั้นๆ


รายนามและสถานที่ติดต่อประธานสาขาต่างๆ
ของการประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 56

(เพื่อใช้ในการตอบกลับ/การใช้โสตทัศนูปกรณ์การเสนอผลงานทางวิชาการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
The 56th Kasetsart University Annual  Conference 
วันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561


หมายเหตุ


ผู้เสนอผลงานโปรดชำระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,000 บาท ก่อนการส่งผลงาน และ ใบลงทะเบียนและอัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน
กรณีบุคคลภายใน "โอนเงินผ่านระบบ ERP เลือกเจ้าหนี้เป็น B00010010 ส่วนกลาง มก. บางเขน" ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 30 พฤจิกายน พ.ศ. 2560

" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 "
*คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กําหนดเท่านั้น
ข้อแนะนำ
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56


Download

ตัวอย่างการเขียนผลงาน "ภาคภาษาไทย"

      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย
      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย MS Word (Template)

ตัวอย่างการเขียนผลงาน "ภาคภาษาอังกฤษ"

      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ
      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ MS Word (Template)


คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการ

      คำถาม-ตอบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานประชุมวิชาการ
ติดต่อ 02 942 8200
- ผู้ดูแลระบบ ต่อ 8202 หรือ 1084
- ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ต่อ 8238
- สอบถามข้อมูลทั่วไป ต่อ 8211-17

2017-10-05 15:55:04

เรื่องเต็ม
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

 
  • ปกซีดีเรื่องเต็ม Download

คำแนะนำและขั้นตอนการเสนอผลงาน

Oral Presentation | Poster Presentation


2017-01-25 15:02:41

เรื่องเต็ม

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

   

เล่มที่ 1
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาพืช
- สาขาสัตว์
- สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
   

เล่มที่ 2
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาวิทยาศาสตร์
- สาขาพันธุวิศวกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

เล่มที่ 3
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาศึกษาศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าปกซีดี
(เรื่องเต็ม)
คลิ๊ก Download

   
 

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

http://www.eduserv.ku.ac.th/

2016-04-18 09:40:52

กำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-16.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ทุกวิทยาเขต)

2015-11-27 14:27:51

Download Proceeding การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53


Download cover CD


สาขาพืช
สาขาสัตว์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
สาขาประมง
สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาพันธุวิศวกรรม
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   
สาขาศึกษาศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   

2015-04-09 23:59:59