ลงทะเบียนรหัสบัญชี แสดงความจำนงการเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  
 เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดต่อประสานงานต่อไป
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด และสามารถติดต่อผู้เสนอผลงานวิจัยได้ ตามข้อมูลที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงการเสนอผลงานเท่านั้น  
  
ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ / Position:
ผศ. รศ. ศ. ดร. นาย นาง นางสาว อื่น ๆ
ชื่อ - นามสกุล / User Name: TH * เอ นามสมมุติ
ชื่อ - นามสกุล / User Name: EN    A Aliasname
รหัสประจำตัวประชาชน / Personal ID:
ประเภทชื่อบัญชี / Account Type(Level): *
ภายในเกษตร / KU Type: *
    
ชื่อบัญชี / Account Name: * * โปรดจดจำข้อมูล เพื่อใช้ในการ login เข้าระบบ
รหัสบัญชี / Password: * * โปรดจดจำข้อมูล เพื่อใช้ในการ login เข้าระบบ
 
ที่อยู่ / Address: *
รหัสไปรษณีย์ / Zipcode: * 42220
โทรศัพท์ / Telephone:
โทรสาร / Fax:
โทรศัพท์เคลื่อนที่ / Mobile Phone: * 0819999999
อีเมล์ / Email Address: * * abc@ku.ac.th
สถานทีทำงาน / Office Address: *
ประวัติการทำงาน / Job History: *
ประวัติการศึกษา / Education History: *
ประสบการณ์ หรือ ความชำนาญพิเศษ / Experienced: *
    
รหัส 
 < <  ระบุตัวอักษรให้ตรงกับรหัส บนภาพ
( รหัสมีความยาว 5 ตัวอักษร )
    
    
ยอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียน
I accept

( หากยอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียนให้ทำเครื่องหมาย / ที่ช่อง Select Box แล้วปุ่ม Register จะทำงานได้ )
   
หมายเหตุ :

*   หมายถึง ระเบียนข้อมูลที่ควรกรอกให้ครบ
** หมายถึง ระบบลงทะเบียน generate auto แต่สามารถแก้ไขได้
  คู่มือลงทะเบียน