แนะนำระบบลงทะเบียนรหัสบัญชี แสดงความจำนงการเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  
ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ / Position:
ผศ. รศ. ศ. ดร. นาย นาง นางสาว อื่น ๆ
<---- ระบุตำแหน่งทางวิชาการ หรือ คำนำหน้าชื่อผู้ลงทะเบียน
ชื่อ - นามสกุล / User Name : * <---- ข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้ลงทะเบียน
รหัสประจำตัวประชาชน / Personal ID : * <---- เลขประจำตัวประชาชน เพื่อความสะดวกในการติดตามผลงานทางวิชาการ
ประเภทชื่อบัญชี / Account Type(Level): * <---- ในกรณีของAdministrator หรือ กองบริการการศึกษา ลงทะเบียนให้ ต้องระบุประเภท account
สาขาวิชา / Minor: ( ประธานสาขา และ ผู้ทรงคุณวุฒิ เท่านั้น) <---- หากเป็นการลงทะเบียน account ของประธานสาขา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องระบุสาขาวิชา
ภายในเกษตร / KU Type: <---- ระบุแหล่งของ ผู้ลงทะเบียน ว่าเป็นบุคลากรภายใน ม.เกษตรศาสตร์หรือไม่
      
ชื่อบัญชี / Account Name: * * <---- ระบบ generate accout อัตโนมัติ(สามารถแก้ไขได้)
รหัสผ่าน / Password * * <---- ระบบ generate password ให้อัตโนมัติ(สามารถแก้ไขได้ในกรณีที่เป็นกองบริการ หรือ Administrator เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนให้)
 
ที่อยู่ / Address : * * <---- ข้อมูลที่อยู่ผู้ลงทะเบียน
รหัสไปรษณีย์ / Zipcode : * <---- ระหัสไปรษณีย์ในกรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์
โทรศัพท์ / Telephone : <---- เบอร์ติดต่อที่สะดวกในการติดต่อกลับ
โทรสาร / Fax : <---- หมายเลขแฟกซ์เพื่อสะดวกในการส่งเอกสารผลงาน ยืนยัน และแก้ไข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ / Mobile Phone : * <---- หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สะดวกในการติดต่อกลับ
อีเมล์ / Email Address: * <---- อีเมล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่งข้อมูล และเพื่อรับ account และ password
สถานทีททำงาน / Office Address: * <---- ข้อมูลสถานที่ทำงานเพื่อใช้ประกอบเอกสารสิธิบัตร
ประวัติการทำงาน / Job History: * <---- ข้อมูลประสบการณ์ทำงานเพื่อใช้ประกอบเอกสารสิธิบัตร
ประวัติการศึกษา / Education History : * <---- ข้อมูลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบเอกสารสิธิบัตร
ประสบการณ์ หรือ ความชำนาญพิเศษ / Experienced: * <---- ข้อมูลความสามารถ/ความชำนาญพิเศษเพื่อใช้ประกอบเอกสารสิธิบัตร
      
ยอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียน
I accept
<---- ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน
     
 
หมายเหตุ :

*   หมายถึง ระเบียนข้อมูลที่ควรกรอกให้ครบ
** หมายถึง ระเบียนข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบ
  คู่มือลงทะเบียน