การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 61
วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์