“เส้นทางนักวิจัยสู่เกษตรไทยยั่งยืน” รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“แหล่งโปรตีนใหม่ในศตวรรษหน้า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ทิศทางการผลิตไก่เนื้อวิถีใหม่ ฝ่าวิกฤต สู่ความยั่งยืน” โดย น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล
รองกรรมการผู้จัดการด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

“บันไดสู่เกษตรที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่” อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์